20 | 04 | 2018

Kropswolderbuitenpolder

door: Egbert Boekema

kropswolderbuitenpolder

Oppervlakte: circa 260 hectare.
Eigenaar/beheer: Groninger Landschap.
Ligging: tussen Groningen en Hoogezand, in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Status: aangewezen als Natura 2000-gebied.

Ontstaansgeschiedenis

De Kropswolderbuitenpolder (KWBP) grenst aan de noordzijde aan het Foxholstermeer, aan de westzijde aan de Hunze, aan de oostzijde aan de spoordijk Groningen-Hoogezand en aan de zuidzijde aan het recreatieterrein Meerwijck. Het moerasgebied is net als de nabijgelegen Westerbroekstermadepolder een voorbeeld van natuurbouw op voormalige landbouwgrond. De KWBP is in deze eeuw ingericht en vanaf 2006 is het waterpeil omhoog gebracht naar de huidige situatie. Begin jaren negentig werden de eerste plasjes aangelegd en werd een oude meander van de Hunze uitgegraven. In deze eeuw zijn de plasjes aanzienlijk vergroot, zodat er nu permanent meer water in staat. Door de aanleg van een brede zanddijk, parallel aan de spoorbaan, kan het nu ook als waterbergingsgebied fungeren in geval van extreme wateroverlast. Beheer vindt plaats door jaarrondbegrazing. Hierdoor zijn de graslanden aanzienlijk verruigd. Dit is ongunstig voor weidevogels maar gunstig voor zaadetende vogels, zoals eenden in de herfst.


Vogels

Broedvogels

Oorspronkelijk was de polder nog redelijk goed voor weidevogels, maar Grutto en Scholekster en Wulp zijn bijna helemaal verdwenen. Er zijn echter een heleboel moerasvogels voor teruggekomen, zoals Fuut, Geoorde Fuut, Zomertaling, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Grauwe Gans, Brandgans, Tureluur, Watersnip en Blauwborst.

slobeend  
Slobeend
 

Bij de oude vloeivelden zitten Tafeleend, Zwartkop, Grasmus en Holenduif. In de rietstroken zitten Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger en Rietzanger. Langs het fietspad door de polder liggen plasjes met aan de randen veel pitrus. Hier zitten Waterrallen en Porseleinhoenders. Op de drogere stukken ten oosten van het fietspad is kans op Kwartel en Roodborsttapuit.

Doortrekkers en wintergasten

In de maanden januari en februari is de polder vaak opvallend leeg, op enkele eenden en roofvogels na. Dit is ook het geval bij de naastgelegen Westerbroekstermadepolder aan de overzijde van het Foxholstermeer. Maar Brilduiker, Waterpieper en Grote Zilverreiger kunnen de hele winter present zijn. Pas vanaf maart is er nieuwe aanvoer in de polder. In en rond de kokmeeuwenkolonie zitten in april en mei soms Dwergmeeuw en Zwarte Stern (broedend in 2007) tussen de andere meeuwen. Ook is er kans op Reuzenstern. In het hele zomerhalfjaar is de WBMP goed voor steltlopers, vooral in de noordpunt en ten westen van de schuilhut. Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Bonte Strandloper en Bosruiter komen regelmatig voor. In de herfst pleisteren enkele Wulpen en in april slapen soms enkele tientallen Regenwulpen bij de plas in de noordpunt. In de herfst en vroege winter drijven regelmatig meer dan 500 Smienten, Wintertalingen en Slobeenden op de zuidplas.


Toegankelijkheid

Het gebied is lopend of per fiets goed toegankelijk want door de KWBP loopt een betonnen fietspad, het "Polderpad". Aan de zuidzijde begint het fietspad in het recreatieterrein Meerwijck maar de ingang is niet eenvoudig te vinden. Het gebied is aan de noordoostzijde te bereiken vanaf het fietspad dat door de Westerbroekstermadepolder loopt (zie aldaar). De KWBP kan niet worden betreden, maar aan de noord- en westzijde loopt een ringdijk langs het Foxholstermeer vanwaar de polder te overzien is. De dijk begint bij de Amerikaanse windmolen, Koetze Tibbe, aan het Foxholstermeer, en vanaf daar loopt een pad aan de zuidzijde van het Foxholstermeer naar een complex kleine vloeivelden. Het dijkje tot aan de vloeivelden wordt niet erg intensief belopen en is in juni-juli moeilijk begaanbaar vanwege hoge brandnetels en distels. Het dragen van een regenbroek is daarom soms aan te raden, tot het moment dat de vegetatie ergens in de zomer wordt afgemaaid.
Op 4 november 2013 is het fietspad "Het molenpad" geopend. Het loopt van de molen "De Hoop" in Kropswolde door de Kropswolderbuitenpolder en heeft daar aansluiting met het Polderpad.

____________________

Tekst ontleend aan: Roos, J.A. de, T. Jager, A.C. van Klinken 2009 Vogelgebieden in Groningen; uitgave van Avifauna Groningen.
Kaartje: Cartografische Dienst provincie Groningen
Foto: Ana Buren

Links: