20 | 04 | 2018

Metbroekbosch

door: Jacob de Bruin (Natuurmonumenten)

metbroekboschOppervlakte: Oppervlakte: circa 51 hectare (deel van een groter natuurgebied: Dal van de Ruiten-Aa).
Eigenaar/beheer: Natuurmonumenten.
Ligging: ten westen van Vlagtwedde, nabij beschermd dorpsgezicht Smeerling.


Ontstaansgeschiedenis en toekomst

Het Metbroekbosch is een van de eerste natuurmonumenten van Nederland. Al in 1919 bracht Jac. P. Thijsse op uitnodiging van de heer Schönfeld, de toenmalige eigenaar van het Metbroekbosch, een bezoek aan het gebied. In 1927 overleed Schönfeld en liet hij het Metbroekbosch en het Lieftincksbroek na aan de Vereniging Natuurmonumenten. De kern van het bos is zeer oud, op kaarten uit 1832 staat dit al als bos aangegeven. Het Metbroekbosch ligt in een prachtige omgeving met kleine eenmans-essen en Saksische boerderijen. Het doet denken aan De Achterhoek en Salland. Het gebied blijft nu behouden zoals het is. Het beekdal van de Ruiten-Aa en de voormalige woeste heidevelden, zoals het Ellersinghuizerveld, worden momenteel stukje bij beetje hersteld.

grotebontespecht  
Grote Bonte Specht
 


Vogels

Broedvogels

Het Metbroekbosch is een heel oud, afwisselend bos met daarin droge en natte graslanden. Het herbergt karakteristieke bos- en bosrandvogels als Groene Specht, Kleine en Grote Bonte Specht, Boomklever en Boomkruiper. Opvallend zijn de hoge aantallen Geelgorzen, Boompiepers en Gekraagde Roodstaarten.
Door de variatie in het landschap is voor broedvogels de soortenrijkdom hoog. Het Eemboerveld grenst aan het Metbroekbosch en heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld van een akker tot een halfopen parklandschap met veel meidoornstruwelen. Hier kan men bijvoorbeeld de Grauwe Klauwier aantreffen, maar ook de steeds schaarser wordende Kneu.

Bijzondere soorten

De op provincieschaal minder algemene vogelsoorten van het Metbroekbosch zijn Wespendief, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Geelgors, Appelvink, Gekraagde Roodstaart, Glanskop, Grauwe en Bonte Vliegenvanger, Grote Lijster, Kerkuil, Kneu, Kwartel, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Spotvogel, Wielewaal, Zomertortel en Fluiter.


Toegankelijkheid

Het gebied is uitstekend te verkennen vanuit Smeerling. Hier kan men parkeren bij het Smeerlings Theehuys. Vanaf dit punt kan het gebied al wandelend of fietsend worden verkend. In het gebied ligt een netwerk van wandelroutes dat te vinden is op de website www.wandeleninwesterwolde.nl.

____________________

Tekst ontleend aan: Roos, J.A. de, T. Jager, A.C. van Klinken 2009 Vogelgebieden in Groningen; uitgave van Avifauna Groningen.
Kaartje: Cartografische Dienst provincie Groningen
Foto: Ana Buren

 

 

Links: