20 | 04 | 2018

Oostpolder

door: Guido Meeuwissen

oostpolder
Gebied

Deze meest oostelijke polder (521 ha) van Haren - in het Hunzedal - wordt begrensd door de Osdijk, het dorp Noordlaren, het Drentsche Diep en in het oosten door het Zuidlaardermeer.
In de graslanden langs de Osdijk liggen gegraven petgaten, ontstaan door veenwinning. Deze petgaten zijn deels begroeid geraakt met elzenbroekbos of wilgenstruwelen. Langs de oeverlanden van het Zuidlaardermeer komt onontgonnen veen voor, begroeid met brede rietkragen.
Door de verdere aanleg van landbouwwegen en kades treedt versnippering op van de uitgestrektheid in de polder, dit werkt in het nadeel van ganzen en goudplevieren


Vogels

Broedvogels van de Oostpolder inclusief de oostelijke petgaten zijn o.m. buizerd, havik, zomertaling, wintertaling, slobeend, krakeend, waterral, grutto, tureluur, watersnip, koekoek, gele kwikstaart, rietzanger, paapje. De havik houdt de stand kort van kraaiachtigen en is daarom zeer nuttig. Voormalige broedvogels zijn boomvalk, kemphaan, patrijs (?) en de zwarte stern.

dodaars  
Dodaars. Foto: Ana Buren.  
Wintergasten en doortrekkers zijn dodaars, kleine zwaan en knobbelzwaan, 1000-en kolganzen, grauwe gans, smient, grote zaagbek, nonnetje, bruine- en blauwe kiekendief, visarend, slechtvalk, velduil, kemphaan en goudplevier. Er is een slaapplaats van blauwe kiekendieven.

Op de hoogspanningsmasten zijn in het najaar vaak pleisterende visarenden te zien. In de petgaten zitten in het winterseizoen ijsvogels.


Toegankelijkheid

De half verharde Osdijk loopt vanaf de Lageweg naar het fietsveerpontje over het Drentsche Diep bij palingrokerij Vos. Het veerpontje vaart niet in de winter. Er is vrij weinig storing door autoverkeer op deze weg. De Mr. Koolweg gaat vanaf het haventje in Noordlaren slingerend naar het veerpontje.

____________________

 

Links: