20 | 04 | 2018

Resultaten Telling EuroBirdwatch 2005

1 oktober 2005

Voor de tweede keer nodigde Vogelbescherming Nederland ons uit deel te nemen aan de najaars-trektelling.
Ging het vorig jaar om telling in een bekend natuurgebied, dit jaar lag de nadruk op het thema "achteruitgang van vogels en landschap" en dan met name met betrekking tot het akkerland. 'Farming for Life' heet de campagne van BirdLife International die zich richt op de stimulering van duurzame natuur- en milieuvriendelijke landbouwmethoden.
Zou Avifauna daar een bijdrage aan kunnen geven, vroeg het bestuur zich af.

Ja, maar dan wel in samenwerking met de Werkgroep Grauwe Kiekendief die sinds enige tijd bezig is ook buiten de broedtijd de ontwikkeling van de op de akkers levende muizeneters te volgen. Twee vliegen in een klap proberen te slaan dus.
Het voorstel werd met enthousiasme begroet.

Avifauna-tellers werden met enige moeite gevonden; die van de Werkgroep stonden al klaar.
En zo togen op de regenachtige zaterdagmorgen van 1 oktober 23 vogelliefhebbers naar Kostverloren bij Drieborg, het Oldambt, aangevuld met twee persmensen.
Het telgebied omvatte een ruim terrein van Delfzijl tot over de Duitse grens en noordelijk van de lijn Drieborg- Finsterwolde-Midwolda. Feitelijk de Dollardpolders en twee telgebieden tussen Blijham-Bellingwolde en Oudeschans. Totaal werd bijna 17.000 ha geteld.
De telgroepen werden gemengd gevormd. Dat had twee voordelen: de mensen van de Werkgroep zijn bekend met het terrein en op deze wijze werd de bekendheid met elkaars telwerk versterkt.
Er werd zo'n vijf uur geteld.
De resultaten van de telling werden op gezette tijden naar onze centrale post in Kostverloren doorgebeld en hiervan gingen ze naar de landelijke coördinatie in Zeist. De Europese gegevens worden trouwens dit jaar verwerkt door de Turkse BirdLife organisatie.

Wat heeft deze samenwerking opgeleverd?
In de eerste plaats is gebleken dat een zo'n eenmalige telling vlot georganiseerd kan worden en dat de coördinatie uiterst gladjes is verlopen. Het enthousiasme bij de tellers was groot, de waarnemingen uiterst boeiend en de gezelligheid navenant. Hoewel enkele mensen van de Werkgroep ook lid zijn van Avifauna, was het voor de meesten van de Avifauna-leden een nieuw en interessant gebied om te tellen. Ondanks de slecht weersvoorspelling klaarde het weer na een uurtje miezeren op en scheen later op de ochtend de zon.
Kortom: hiermee was weer eens bewezen dat wie thuis blijft altijd ongelijk heeft.

Welke waarnemingen zijn gedaan?
Totaal werden 89 soorten geteld. Uiteraard waren er grote aantalsverschillen.
Van de 8178 Spreeuwen tot de eenlingen, Gekraagde Roodstaart, Tureluur, Witgat, Zanglijster en Zwartkop.
Kieviten (5134) en Goudplevieren (4217) in grote aantallen. Van de ganzensoorten waren naast Grauwe Gans (2608) nog nauwelijks andere aanwezig (Brandganzen en Canadese in lage aantallen; deze moeten als doorlopend- in- het- gebied- aanwezig worden beschouwd).
De variatie aan muizeneters was groot: talrijke Buizerds (130), al redelijk vele Blauwe Kiekendieven (17, waaronder relatief veel mannen), nog enkele Bruine (4), weer talrijke Torenvalken (81), en die 2 Ruigpootbuizerds. Ook de Blauwe Reiger kan als muizeneter worden beschouwd: met 201 getelde dieren kunnen we zeggen dat deze ruim aanwezig is in het gebied.

Wat te zeggen van de typische akkervogels?
Patrijs: slechts 5 geteld (hetgeen gezien de gebruikte methode -veel uit de auto en marginale trefkans van de soort- voor de hand ligt). Gele Kwikstaart: 3, maar de soort heeft het gebied al verlaten. Veldleeuwerik:104; lijkt leuk, maar het is trektijd en dus verwacht je hogere aantallen (onze eigen broedvogels zijn al een tijdje weg en de grote influx uit het noorden moet nog komen).. Graspieper: 598 gezien, maar ook hier geldt dat de vogels op trek zijn.
Witte Kwikstaart: 83, houdt ook niet over, gezien de tijd van het jaar.
De variatie in soorten was heel behoorlijk en dat geldt ook voor de zangertjes.
Van Sperwer, Smelleken, Havik en Slechtvalk, de vogeljagers werden enkele gezien.
Opmerkelijk was de waarneming van de Strandleeuweriken en de Fraters: vroeg voor de tijd van het jaar.

Kunnen we hier iets uit afleiden omtrent de toestand van de Groninger akkers als doortrek/pleister- gebied?
Dat zou op grond van deze eenmalige steekproeftelling wel erg kort door de bocht zijn. Je kunt zeggen dat we soorten als Grauwe Gors en Velduil hebben gemist, maar dat is een open deur. Duidelijk is wel dat van de typische akkervogels geen grote aantallen werden waargenomen, maar dat valt gezien het tijdstip van de telling ook niet te verwachten. Wel was bijvoorbeeld het aantal Blauwe Kieken relatief goed. Voor pleisteraars als Kievit en Goudplevier is het er kennelijk wel goed toeven.

Avifauna dankt de Werkgroep Grauwe Kiekendief voor de prettige samenwerking en gastvrijheid.

De Resultaten van alle telgroepen zijn na te lezen op de volgende websites:

Ook de tellers van Werkgroep "De Hop" uit Westerwolde, van Rottumeroog en van de Eemshaven hebben hun gegevens doorgegeven voor EuroBirdwatch.


Hier een foto van een deel van de tellers na afloop, waar de resultaten verwerkt worden en er nog gezellig nagepraat wordt!Resutaten Telling EuroBirdwatch 2005

 

Soort:

Aantal:

Soort:

Aantal:

Soort:

Aantal:

Aalscholver

58

Sub-Totaal:

11416

Sub-Totaal:

20143

Baardman

3

Houtsnip

2

Spreeuw

8178

Bergeend

536

Huismus

55

Stormmeeuw

673

Blauwe Kiekendief

17

Kauw

88

Strandleeuwerik

3

Blauwe Reiger

201

Kievit

5134

Tapuit

14

Boerenzwaluw

17

Kleine Mantelmeeuw

8

Tjiftjaf

6

Bontbekplevier

4

Kluut

114

Torenvalk

81

Bonte Strandloper

2158

Kneu

32

Tureluur

1

Boomleeuwerik

2

Knobbelzwaan

19

Turkse Tortel

5

Brandgans

102

Kokmeeuw

2158

Veldleeuwerik

104

Bruine Kiekendief

4

Koolmees

11

Vink

15

Buizerd

130

Krakeend

28

Waterhoen

10

Canadese Gans

30

Kuifeend

63

Watersnip

80

Dodaars

10

Meerkoet

41

Wilde Eend

1348

Ekster

15

Merel

15

Winterkoning

7

Fazant

75

Oeverloper

9

Wintertaling

215

Fuut

4

Patrijs

5

Witgat

1

Gaai

4

Pijlstaart

21

Witte Kwikstaart

83

Geelgors

30

Pimpelmees

11

Wulp

996

Gekraagde Roodstaart

1

Postduif/Stadsduif

111

Zanglijster

1

Gele Kwikstaart

3

Putter

164

Zilvermeeuw

77

Goudplevier

4217

Rietgors

9

Zilverplevier

3

Graspieper

598

Ringmus

33

Zwarte Kraai

627

Grauwe Gans

2608

Roek

3

Zwarte Roodstaart

5

Groenling

12

Roodborst

9

Zwarte Ruiter

4

Groenpootruiter

4

Ruigpootbuizerd

2

Zwartkop

1

Grote Mantelmeeuw

3

Slechtvalk

2

 

 

Grote Zilverreiger

3

Slobeend

90

 

 

Havik

3

Smelleken

2

Soepeend

3

Holenduif

16

Smient

484

Soepgans

2

Houtduif

548

Sperwer

4

Gans spec.

40

 

Sub-Totaal:

11416

Sub-Totaal:

20143

Eind- Totaal:

32726