22 | 04 | 2018

Bestuursmededelingen

Op deze pagina verschijnen sinds 23-12-2011 regelmatig bestuursmededelingen. Zo willen we als bestuur sneller kenbaar maken waarmee we bezig zijn binnen de vereniging. We reageren hiermee op de regelmatig geuite feedback dat het bestuur "te onzichtbaar" zou zijn en dat sommige informatie pas achteraf in de Grauwe Gors en/of in het jaarverslag gepubliceerd wordt. Middels deze pagina willen we dan ook beter up-to-date zijn en aansluiten bij lopende zaken. Wij hopen dan ook op uw reacties, suggesties en opmerkingen die ons verenigingswerk kunnen voortstuwen.

20-11-2012: Vervolgoverleg met Groningen Seaports en Provincie Groningen over Sterns e.d.

We (Theo Jager, Marinus Brijker) hebben overlegd met de Provincie Groningen en Groningen Seaports over met name sterns (Visdief en Noordse stern) in Eemshaven en Haven Delfzijl. We zijn hier al sinds 2005 mee bezig, vanwege de verwachte bouw van windmolens en de mogelijke gevolgen hiervan voor Visdief en Noordse stern in Delfzijl. 3 jaar geleden is in Delfzijl (door de ontwikkelaars van de windmolenplannen) gestart met een proef met een ponton voor Visdief om op te broeden. Dit blijkt voor Visdief zeer succesrijk, voor andere soorten niet. De afgelopen 2 jaar is dit, gefinancierd door Provincie Groningen en Groningen Seaports (hulde daarvoor!) voortgezet. Vanuit Avifauna Groningen dringen we dan ook al enkele jaren aan op een permanente oplossing.
Omdat de bouw van de windmolens, die eerst in 2012 zou starten, is uitgesteld, ontstaat er een probleem. Wie gaat nu betalen voor het ponton in 2013?

Voor de lange termijn is nog veel onderzoek nodig naar mogelijke oplossingen. Er loopt allerlei planvorming en onderzoek voor de Waddenzee en de Eems/Dollard. Partijen lijken een lange-termijnoplossing voor de sterns (en Bontbekplevier, ook Scholekster) hierin te willen schuiven, waarbij zo’n oplossing nog vele jaren weg is, terwijl naar de mening van Avifauna Groningen juist voortvarend aangepakt moet worden. Afgesproken is dat Groningen Seaports navraag doet naar oplossingen in andere haventerreinen (zoals in Zeebrugge) en onderzoekt of tussenoplossingen, aangedragen door de Provincie, haalbaar zijn. Terug naar de kwelders, waar Visdieven en Noordse sterns vroeger broedden, is waarschijnlijk onmogelijk, omdat predatiedruk (Vos) nu te groot is en hiervoor ook geen adequate oplossing voor voorhanden lijkt. Oplossingen die wij aandragen, met name broedeilanden in de Waddenzee/Eems stuiten op allerlei bezwaren, en snelle uitvoering hiervan zal onmogelijk blijken.
Vooralsnog blijven we in gesprek met de betrokken partijen. We hopen dat er uiteindelijk toch wat goeds uit de bus zal komen.
Voor mijzelf is dit het laatste externe overleg geweest als voorzitter van Avifauna Groningen. Marinus zal onze belangen hier (een goede oplossing voor de sterns) in elk geval blijven verdedigen.

Theo Jager

20-05-2012: Voorzitter Theo Jager live op Radio Noord

Voorzitter Theo Jager was op maandag 14 mei een aantal keren live in de uitzending tussen 6:30 en 8:00 uur. Dit was in het kader van Nationale Vogelweek 2012 (zie http://www.vogelweek.nl).

Theo was op uitnodiging van Okkie Smit (RTV-Noord verslaggever) op het Selwerderhof in Groningen. Wat vragen over vogelzang, Avifauna Groningen en ecologie vs economie zijn er besproken.

De vier fragmenten uit de uitzending, samengevoegd tot één geluidsfragment, kunt u hier beluisteren.

20-05-2012: Bijeenkomst van Natuur en Milieufederatie Groningen

Bestuurslid Berend Veenstra heeft 14 mei een bijeenkomst van Natuur en Milieufederatie Groningen bijgewoond. Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

Toekomst van de Landbouw in Groningen
Er worden vijf werkgroepen opgezet waarin de verschillende organisaties kunnen deelnemen. De onderwerpen waren van dien aard, dat eigenlijk geen van de werkgroepen echt iets van doen had met vogelbescherming. Daarnaast is de werkgroep Grauwe Kiekendief volgens mij wel een belanghebbende. Ik heb mij daarom niet aangemeld voor een werkgroep. Dit is altijd nog wel mogelijk, maar het wil niet zeggen dat we ook daadwerkelijk in een werkgroep komen.

Windenergie
In een presentatie was uiteengezet wat de bedoeling van de provincie is (aanwijzen van 3 concentratiepunten) en welke plannen er door projectontwikkelaars zijn ingediend (7 stuks). De huidige situatie is zo dat de provincie buitenspel staat door de Crisis en Herstelwet. Het ministerie van EL & I heeft echter een vooronderzoek ingesteld waarin de effecten van de windmolens op de diverse gebieden in kaart worden gebracht. Ik heb ons wel opgegeven als een belanghebbende in deze kwestie, vanwege het feit dat de hele waddendijk tot het zoekgebied behoort. Ik heb aan NMG gevraagd om de presentatie naar mij door te sturen.

Berend Veenstra

20-03-2012: Groningen Seaports en Provincie Groningen maken broedponton mogelijk

14 en 27 maart hebben Marinus Brijker (beide keren) en Theo Jager (eerste keer) overlegd met Eneco, BLIX, Provincie Groningen, KDE/Millenergy en Groningen Seaports, over een broedponton voor de Visdieven van de Schermdijk in Delfzijl. Dit overleg heeft er toe geleid dat Groningen Seaports en de Provincie Groningen voor dit jaar een bedrag ter beschikking stellen om in de haven van Delfzijl wederom een broedponton te plaatsen en in te richten voor de Visdieven van Delfzijl. Hiermee is ook voor 2012 een goede broedplaats voor Visdieven aanwezig. Zie ook de ringverslagen van Derick Hiemstra. Op een broedponton ontbreken verstorende factoren, zoals recreanten, honden en ratten, en halen de Visdieven een hoog broedsucces. Overleg over een permanente oplossing, waarbij ook de Noordse sterns en Bontbekplevieren een goede broedplaats vinden, is nog gaande. Het bureau BLIX, dat in opdracht van Eneco de plaatsing van de windmolens coördineert, zal ook de voorbereidingen voor het plaatsen van het broedponton op zich nemen.

visdiefbestuur01kl

04-02-2012: Uitslag Prijsvraag invulling Suikerunieterrein

Op 2 februari waren wij (Theo Jager en Maricée Ten Bosch tevens Stadsvogelwerkgroep) met andere partijen (Kristin Wijnja NMF, Sake Boele Fish4Future) bij de uitslag van de prijsvraag voor tijdelijke invulling van het Suikerunieterrein in Groningen. De inzending van NMF, Avifauna, IVN, KNNV en Fish for Future heeft het niet gehaald tot de winnaars. Een inzending met een aantal dezelfde elementen van Carex wel.

Overigens zijn 15 inzendingen van de 180 tot ‘winnaar’ gekozen, die in de toekomst gezamenlijk verdere uitwerking krijgen. Ik vraag me af hoe de gemeente dat vorm wil gaan geven. Bijzonder teleurstellend vond ik dat bij zowel de inleiding op de avond als bij de aankondigingen van de 15 winnaars het woord ‘natuur’ niet één maal is gevallen, zij het dat hier in het plan van Carex wel rekening mee wordt gehouden.

Al met al biedt die houding mij toch weinig vertrouwen in het behoud van de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van de vloeivelden, waarvan de vogelkundige waarden in een Grauwe Gors door Martin Olthoff zo goed zijn beschreven. Ook de recente aankondiging van Floriade op het terrein, en het bericht in het Dagblad van het Noorden dat hier op termijn woningen komen, doen mij het ergste vrezen.

23-12-2011: Gesprek over compensatie van windmolens op de Schermdijk bij Delfzijl

Op 12 december 2011 hebben Marinus Brijker en ik gesproken met KDE (de partij die windmolens ontwikkelt op de Schermdijk bij Delfzijl), Groningen Seaports en de Provincie Groningen. Dit gesprek was het resultaat van jarenlange bemoeienis van Avifauna met de inrichting van het windmolenpark Delfzijl-noord. We zoeken naar mogelijkheden om voor visdief, noordse stern en bontbekplevier - kwalificerende soorten voor de Waddenzee - een permanente oplossing te vinden voor de aanstaande verstoringen op de Schermdijk (plaatsen windmolens, mogelijk ook verhoging van de Schermdijk zelf). De afgelopen 2 jaar is een ponton ingericht met schelpen en schuilmogelijkheden, waarop visdieven hebben gebroed. Hierop halen ze een hoog broedsucces, omdat verstoring niet optreedt. Noordse sterns en bontbekplevieren broeden hier echter niet op. Een ponton kan dus wel tijdelijk worden ingezet voor visdieven, maar niet voor de andere soorten. In 2012 komt mogelijk het ponton er weer, in vervolggesprekken wordt gezocht naar een definitieve oplossing waar alle soorten van profiteren.

Theo Jager