22 | 04 | 2018

Wat doet Avifauna Groningen?

In onderstaande paragrafen kunt u lezen op welke terreinen de vereniging Avifauna Groningen actief is.

Excursies en lezingen

Regelmatig zijn er interessante excursies naar goede vogelgebieden in en buiten de provincie, onder leiding van deskundige excursieleiders. Daarnaast worden avonden georganiseerd met boeiende lezingen of werkgroepsactiviteiten.
Deze activiteiten geven de gelegenheid om je vogelkennis uit te breiden, met andere vogelliefhebbers in contact te komen en met hen waarnemingen, ervaringen en vragen uit te wisselen.

Cursussen

Er worden regelmatig cursussen georganiseerd. Van vogelgeluiden voor beginners tot inventarisatiecursussen voor gevorderde vogelaars.

Werkgroepen

Avifauna heeft diverse werkgroepen. In groepsverband kunt u heel gericht met bepaalde soorten bezig zijn.
Er zijn onder andere werkgroepen actief met onderzoek naar zwaluwen, roofvogels, uilen, zwanen, stadsvogels, akkervogels, kolonievogels en wadvogels.
In het algemeen houden de werkgroepen zich bezig met onderzoek naar het voorkomen van bepaalde soorten door middel van tellingen en inventarisaties, de daadwerkelijke bescherming van vogels en het doen van 'ecologisch' onderzoek. (dit is onderzoek van een soort in betrekking tot zijn omgeving).

Tellingen

Een belangrijke activiteit is het verrichten van tellingen. Het Groningse deel van Europa's grootste natuurgebied, de Waddenzee, wordt regelmatig in z'n geheel geteld. Beginnende tellers zijn hierbij altijd van harte welkom om al doende ervaring op te doen.
Aan landelijke en internationale vogeltellingen wordt altijd meegewerkt.

De Grauwe Gors

Tot 2011 verscheen het verenigingsblad 3 keer per jaar. In het blad staan verslagen van onderzoeken en excursies en diverse vaste rubrieken.
Van de Grauwe Gors verschenen soms speciale uitgaven zoals Avifauna Groningen 1968-1993, Vogels van de Groninger Waddenkust en Vogels van de gemeente Groningen.
Eind 2011 werd besloten van de Grauwe Gors een jaaruitgave te maken; een 1 keer per jaar verschijnend jaarboek. In 2012 was er nog eenmaal een Grauwe Gors oude stijl.
Momenteel wordt er gewerkt aan het vormgeven van de eerste jaaruitgave.

De vereniging is trots op de boeken: Vogels van Groningen, De Vogelatlas van Groningen en Vogelgebieden in Groningen.

Website

Op de website van de vereniging vindt u, naast algemeen verenigingsnieuws, onder meer een waarnemingenrubriek en een discussieforum. De website is de plaats om u op de hoogte te stellen van actueel Groninger vogelnieuws.

Vogelbescherming

Alle vogelaars vinden het belangrijk dat er goed en zorgvuldig wordt omgegaan met vogels. Vogelbescherming is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging Avifauna Groningen.
Groningen kent een grote landschappelijke verscheidenheid en daardoor een gevarieerde vogelbevolking. Deze rijkdom willen wij graag behouden en versterken. Avifauna Groningen doet dit onder meer door te overleggen met overheden en terreinbeherende instanties, reacties op (overheids)plannen, promotie en voorlichting.

Samenwerking

De vereniging werkt samen met andere organisaties als de belangen van vogels in het gedrang komen. De vereniging onderhoudt goede contacten met Vogelbescherming Nederland en andere natuurbeschermingsorganisaties en is vertegenwoordigd in de Milieufederatie Groningen.