22 | 03 | 2018

Werkgroep OrtolaanOrtolaan in gevaar!

Ortolaan

het gaat niet goed met de ortolaan. Al zeker sinds de jaren '70 gaat de soort hard achteruit en dreigt als broedvogel uit Nederland te verdwijnen(Bijlsma et al.,2001).
Ondanks de vele initiatieven van de laatste jaren op het gebied van natuurontwikkeling en landschapsherstel wordt de ortolaan nog maar weinig waargenomen in Westerwode, dit geldt ook voor de grensstreek in Nedersachsen.

De vele veranderingen in de kleinschalige akkergebieden op de hogere zandgronden zoals schaalvergroting en intensivering van het grondgebruik, het verdwijnen van de oude beplanting van traditionele gewassen als rogge en haver en de gevolgen van de klimaatverandering kunnen als mogelijke oorzaak worden aangenomen.

 


Ortolaanwerkgroep

Op initiatief van de opgerichte ortolaanwerkgroep (bestaande uit zo'n 10 leden) van Avifauna Groningen is in het najaar van 2001 een projectgroep van start gegaan die de mogelijkheden voor verbetering van de leefgebieden van de ortolaan in Westerwolde onderzoekt.

In de potentiële broedgebieden van de ortolaan lijkt met name de geringe oppervlakte rogge de ontbrekende schakel.
Het is de bedoeling dat agrariërs, SBB, Natuurmonumenten en de Provincie Groningen de komende 3 jaar samen 100 ha rogge verbouwen.
SBB en Natuurmonumenten zullen hiervoor een deel van haar akkerreservaten bestemmen.

Monitoring

In 2002 is de ortolaanwerkgroep in deze gebieden reeds begonnen met een broedvogelmonitoring om het effect van de extensieve rogge-teelt op de ortolaan en andere karakteristieke akkersoorten, zoals patrijs, kwartel, geelgors en de grauwe klauwier te meten.
Hiervoor worden de komemde jaren een tiental akkergebieden met en zonder rogge (als controleplots) op broedvogels geteld.

links:

Ortolaan in Duitsland met geluiden
Audio: 64 bits
Ortolaan64.mp3 942kb ( 2 min)
Ortolaantrek64.mp3 250 kb (31 sec)

 

 

Hieronder is een mooie Poster van het Project zichtbaar, deze is als A4 formaat hierte downloaden!