Welkom op de website van Avifauna Groningen!

 • roodborsttapuit01
 • Fluiter01
 • Grote_Canadese_Gans
 • witkeelkwikstaart01
 • grotebontespecht01
 • morinelplevier01
 • putter01
 • zeearend01
 • flamingo01
 • IJsvogel met snoek01
 • Boerenzwaluw01
 • morinelplevier01
 • sprinkhaanzanger01
 • steltkluut02
 • Kemphaan-en-Oeverloper
 • huiszwaluw01
 • Bosuil jong02
 • bontevliegenvanger01
 • grote-karekiet01
 • Tapuit01
 • Kemphaan01
 • meerkoet01
 • BontBekplevier01
 • krakeend01
 • koekoek
 • witwangstern01

Uitleg Soort Management Plan en Generieke Ontheffing

door: de Stadsvogelwerkgroep

In opdracht van vijf woningcoöperaties èn gemeente Groningen is in 2019 een Soort Management Plan opgesteld en vervolgens is hiermee een Generieke Ontheffing aangevraagd bij de provincie. Voor uitleg 

 

gierzwaluw bij nestholte

Gierzwaluw bij nestholte (foto: Gerrit Kiekebos) 

Uitleg Soort Management Plan en Generieke Ontheffing

Van: de Stadsvogelwerkgroep

Begin 2019 hebben de 5 woningbouwcorporaties Nijestee, Lefier, Patrimonium, De Huismeesters, Wierden en Borgen èn de gemeente Groningen een overeenkomst ondertekend die gaat leiden tot een plan voor compensatie en mitigatie voor beschermde diersoorten in de stad. Dit Soort Management Plan (SMP) zal bijdragen aan een versnelling van de woningbouw, waarbij de ecologie op voorhand wordt meegenomen in de plannen. Het SMP is opgesteld voor de stadsvogelsoorten huismus en gierzwaluw èn voor 5 vleermuissoorten. Het plan bevat een hele set maatregelen voor de genoemde soorten. Hierbij gaat het zowel om gebied specifieke maatregelen als voor alle soorten geldende maatregelen. Deze maatregelen worden uitgevoerd, ongeacht of de soort er zit of niet. Hierdoor blijven de soorten op populatieniveau in stand.

Genoemde soorten zijn in 2018 in de stad Groningen en Hoogkerk geïnventariseerd door de ecologische bureau’s Altenburg & Wymenga (gierzwaluwen en vleermuizen) en Doorn Eco (huismussen). Aan deze inventarisatie heeft, voor wat betreft de gierzwaluw, ook een aantal vrijwilligers van Avifauna deelgenomen. Bij het opstellen van het SMP is input geleverd door leden van de Stadsvogelwerkgroep van Avifauna en leden van de Vleermuiswerkgroep.

Met het definitieve SMP is door woningbouwcoöperaties en gemeente een Generieke Ontheffing (GO) aangevraagd bij de Provincie Groningen, het bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming. De GO is op 9 juli 2019 verleend. De ontheffing is 10 jaar geldig in de stad Groningen en in Hoogkerk. Hierdoor is het mogelijk geworden voor de woningbouwcorporaties en de gemeente om eigen panden te renoveren en te onderhouden of te slopen en vervolgens nieuw te bouwen op een ecologisch verantwoorde en planning-technisch effectieve manier. Kortom: bouwplannen kunnen sneller worden gerealiseerd waarbij de corporaties als tegenprestatie in elk project nestkasten realiseren. In elk project betekent dat ook in wijkdelen waar b.v. geen huismussen zitten bij renovatie of nieuwbouw toch nestgelegenheid voor huismussen gerealiseerd wordt. Dat wordt de “groene plus” genoemd. Zo komt er meer zekerheid in het voortbestaan van verblijfplaatsen van stedelijke populaties van beschermde soorten.

De Provincie Groningen eist van gemeente en woningbouwverenigingen dat zij, in het kader van de verleende GO, voor de komende 10 jaar een Monitorings Plan (MP) opstellen. Ondertussen heeft Altenburg & Wymenga opdracht om dit MP ruim voor de start van het broedseizoen 2020 gereed te hebben. Overigens stonden de grove randvoorwaarden voor het MP al in de GO en is thans sprake van een verdere uitwerking, waarin de SVWG ook weer haar input levert. In het MP wordt jaarlijks de goede Staat van Instandhouding van de huismus, gierzwaluw en 5 vleermuissoorten in de wijkdelen van de stad Groningen onderzocht. Ook dient jaarlijks in een derde deel van alle wijkdelen nagegaan te worden hoe de kolonisatie van de nieuw aangebrachte nestkasten verloopt en of de verschillende typen nestkasten ook daadwerkelijk functioneren.

Er zullen komende jaren honderden nestkasten dan wel verblijfskasten voor genoemde soorten gerealiseerd worden. Bij nieuwbouwprojecten van de woningbouwverenigingen vaak inpandig en onzichtbaar, maar bij renovatie vaak uitpandig en daarmee zichtbaar.

De SVWG is ingenomen met bovengenoemde ontwikkelingen en zal deze dan ook zeker blijven volgen.

Maricée Ten Bosch en Rob Lindeboom van de SVWG

December 2019

Free Joomla! templates by Engine Templates